Thursday, July 16, 2015

Oleg Pokhanovski


Oleg Pokhanovski

Prizewinner of International Violin competitions
Concert Violinist
Professor of Violin
University of Manitoba
Winnipeg
Canada